SUPERCOM


חברה ישראלית ציבורית העוסקת בפיתוח מוצרי אבטחה ואמצעי זיהוי ביומטריים שעיקר פעילותה בחו"ל ובעיקר מול מוסדות ממשלתיים וביטחוניים. בעקבות שינוי שם לחברה נכנסנו לתהליך מיתוג מעמיק שכלל מחקר ופיתוח אסטרטגיה תקשורתית, בניית זהות תאגידית ופיתוח כלים שיווקיים לכל צורכי החברה.